Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en Fysiotherapie Mariastraat met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
 3. Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 4. Bevestiging behandelovereenkomst: door mondeling akkoord te gaan dan wel niet expliciet te vermelden dat u niet akkoord bent in het eerste gesprek waarin de patiënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
 5. Behandelprogramma: een op de patiënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;
 6. Fysiotherapie Mariastraat: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr.24461222.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Fysiotherapie Mariastraat en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt;
 3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF)  opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;
 4. Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, en in de praktijkmap van de praktijk raadplegen;
 5. Fysiotherapie Mariastraat is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 Artikel 3. Totstandkoming behandelovereenkomst

 1. De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan;
 2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg;
 3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.

 Artikel 4. Verplichtingen behandelaar

 1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;
 2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;
 3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt;
 4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;
 5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5. Verplichtingen patiënt

 1. Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;
 2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;
 3. Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren;
 4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en Fysiotherapie Mariastraat;
 2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten;
 3. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen;
 4. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur;
 5. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij patiënt in rekening worden gebracht;
 6. Betaling voor de diensten geschiedt direct na de behandeling. 

Artikel 7. Kwaliteit

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle Behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Fysiotherapie Mariastraat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
 2. Fysiotherapie Mariastraat is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysiotherapie Mariastraat tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie Mariastraat ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 4. Fysiotherapie Mariastraat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Fysiotherapie Mariastraat voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Fysiotherapie Mariastraat te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fysiotherapie Mariastraat strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Fysiotherapie Mariastraat;
 7. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
 8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan Fysiotherapie Mariastraat is betaald, met een maximum van € 1.000,00;
 9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Fysiotherapie Mariastraat tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie Mariastraat ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Fysiotherapie Mariastraat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. 

Artikel 10. Archivering

 1. Fysiotherapie Mariastraat zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening  gevormde dossier gedurende tenminste 15 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;
 2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;
 3. Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Fysiotherapie Mariastraat gerechtigd om het dossier te vernietigen;
 4. Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief. 

Artikel 11. Privacy

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Algemene Verordening Persoonsgegevens (per 25 mei 2018).
 2. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Privacy Policy op onze website.
 3. Door met Fysiotherapie Mariastraat een behandelovereenkomst aan te gaan overeenkomstig artikel 1 punt 4, gaat patiënt akkoord met opname van zijn/haar e-mailadres in het nieuwsbriefbestand van de praktijk. Voor de verwerking van deze gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Policy op onze website.
 4. Door met Fysiotherapie Mariastraat een behandelovereenkomst aan te gaan overeenkomstig artikel 1 punt 4, gaat patiënt akkoord met opname van zijn/haar e-mailadres in het enquête bestand van de praktijk. Voor de verwerking van deze gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Policy op onze website.

Artikel 12. Klachten- en geschillenregeling

 1. Fysiotherapie Mariastraat neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn geldend op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Fysiotherapie Mariastraat uitvoert en/of levert.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Algemene Voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapie Mariastraat

Sint-Mariastraat 75
3014SH Rotterdam

fysio@gcmariastraat.nl


Locatie

Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam

Algemene voorwaarden
Privacy Policy

Openingstijden

Maandag en Woensdag:  08.00 tot 18.00 uur
Dinsdag en Vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
Donderdag van 08.00 tot 17.00 uur

Wij behandelen uitsluitend op afspraak.


FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ROTTERDAM CENTRUM © Fysiotherapie Mariastraat 2024