Privacy Policy

Fysiotherapie Mariastraat houdt, om je behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van je medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Je kunt het privacyregelement desgewenst op papier vragen aan ons.

Reglement

Uiteraard gaat Fysiotherapie Mariastraat zorgvuldig met jouw gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Fysiotherapie Mariastraat hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Mariastraat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Mariastraat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door Fysiotherapie Mariastraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Je (huis)arts en eventuele medische specialisten (waar je onder behandeling bent) te kunnen contacteren en/of te informeren indien dit noodzakelijk is voor jouw behandeling (alleen na jouw mondelinge toestemming welke wij vastleggen in je dossier.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Fysiotherapie Mariastraat de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, geslacht, geboortedatum; gezondheidsgegevens; verzekeringsgegevens; burgerservicenummer (BSN), ID of paspoortnummer;

Je persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Mariastraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Mariastraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie Mariastraat de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoon, AGB-code, zorgmailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Mariastraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Fysiotherapie Mariastraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Acceptatie van de algemene voorwaarden;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie Mariastraat de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Mariastraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men ingeschreven is inde praktijk.
 • Het staat je vanzelfsprekend ten allen tijden vrij om jezelf uit te schrijven van onze nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor mondeling toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Hiervan maken wij notitie in het dossier.

Websitebezoek

Fysiotherapie Mariastraat gebruikt geen cookies om je internet gedrag te herleiden. Wij slaan je browsergedrag niet op. Wij verkopen je gegevens niet aan derden.

Mailverkeer met Fysiotherapie Mariastraat

Fysiotherapie Mariastraat werkt met beveiligde zorgmail zodra het gaat om je persoonlijke informatie. Je kunt ons een mail sturen aan fysio@gcmariastraat.nl met je verzoek zoals: afspraak maken, terugbel verzoek, informatie of een ander onderwerp. Het is verstandig in deze mail geen persoonlijke gegevens te vermelden.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Mariastraat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Mariastraat van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapie Mariastraat

Sint-Mariastraat 75
3014SH Rotterdam

fysio@gcmariastraat.nl


Locatie

Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam

Algemene voorwaarden
Privacy Policy

Openingstijden

Maandag en Woensdag:  08.00 tot 18.00 uur
Dinsdag en Vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
Donderdag van 08.00 tot 17.00 uur

Wij behandelen uitsluitend op afspraak.


FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ROTTERDAM CENTRUM © Fysiotherapie Mariastraat 2024